•  
  •  
  •  

 

 

Документи

2019/2020

Заповед

ГРАФИК за провеждане на втора редовна сесия за самостоятелна форма на обучение 2019/2020 г.

ГРАФИК СФО 2019-2020г.

Отчет на бюджета към 10.2019

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. а клас

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

 

2018/2019

Ред за организиране на обучението в самостоятелна форма

График - СФО

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. а клас

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

 

2017/2018

ГРАФИК - СФО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5. а клас

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

 

2016/2017

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОУ“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

СТРАТЕГИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА

План за интеграция на етнически малцинства

УП за противодействие на тормоза

Календар

 

Контакти