•  
  •  
  •  

 

 

Твоят час

Успешно приключи работата по проект „Твоят час“

в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен

 

          На 16.06.2018 г. в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен приключи работата по проекта „Твоят час“. Учениците бяха обхванати в следните групи:

  • „Обичай родния език“ с ръководител Ана Демостенова;
  • „Опознай родния край“ с ръководител Цветанка Русанова;
  • „Забавна математика“ с ръководител Албена Ангелова;
  •  „Цветни усмивки“ с ръководител Валя Пелова;
  •  „Тенис на маса“ с ръководител Николай Лаков.

 

Учениците от групата „Обичай родния език“, играейки отстраниха пропуските в знанията си и наистина още повече обикнаха българския език, защото разкриха богатите му изразни възможности.

 

Участниците в групата „Опознай родния край“ с интерес и любознателност изучаваха историята на родния си край и правеха планове за по-светлото му бъдеще.

 

 

 

 

Резултат с изображение за плевен

 

Учениците, които първоначално имаха обучителни затруднения по математика, посредством занимателните и логическите задачи, които решаваха откриха, че математиката може да бъде и забавна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавлявайки се,

учим и творим!

 

 

 

Децата от групата „Цветни усмивки“ заедно със своята

госпожа създаваха красота в своите арт занимания, а усмивките им бяха неизменния и спътник.

 

 

 

 

Спортът – забавлява, сплотява и          възпитава

 

 

Учениците пък от групата по интереси „Тенис на маса“, спортувайки овладяваха тънкостите на играта, но и осъзнаваха, че всички те са отбор и трябва да се подкрепят и уважават.

 

 

Представителните изяви на групите се състояха в гр. Русе на

16.06.20018 г., където учениците и техните ръководители посетиха „Къщата на Калиопа“.

В нея се помещава експозицията на „Музея на градския бит на Русе“.

С любознателност учениците обогатиха знанията си за ролята на град Русе като врата към Европа и навлизането на европейската градска култура в България в края на XIX и началото на XX век.

Целите на проекта са реализирани успешно. В приятелска

атмосфера учениците освен научни знания получиха и житейски, а именно да бъдат толерантни, амбициозни и креативни.

          В края на заниманията по проект „Твоят час“ всички участници в него изразиха убеждението си, че „Твоят час“ е проект на възможностите за разкриване и стимулиране на потенциала на децата и представянето на училището не само като храм на знанието, но и като царство на приятелството и взаимопомощта.


Цветни усмивки

 

Ние сме децата от групата за изобразително и приложно изкуство по проект „Твоят час“ в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Плевен. Нашата група се казва „Цветни усмивки“, защото в нея ние се учим да рисуваме, оцветяваме, апликираме и моделираме, а усмивката е неизменният ни спътник.

 

 

Може би ще си зададете въпроса: „Защо цветни?“

 

Отговорът е: защото ние обагряме нашето училище и нашия свят с цветовете на младостта, красотата и добротата.


Тенис на маса

 

Спортът – забавлява, сплотява и възпитава

 

Едни от най-предпочитаните и любими часове са тези по „Тенис на маса“ по проект „Твоят час“.

 

 

В тях цари приятелска атмосфера, но и състезателен спортен дух. Играейки, децата овладяват тънкостите на тази игра, но същевременно се и възпитават в толерантност, взаимопомощ и амбициозност за победа.


Представители на Съвета

 

Председател - Калина Ангелова

Секретар - Даниела Хинтоларска

 

Членове:

1. Поля Маринова-представител на община Плевен

2. Маруся Иванова - родител

3. Димка Шонова - настойник


Опознай родния град

 

Опознай родния град, за да го обикнеш!

 

Групата с обучителни трудности „Опознай родния град“ с интерес изучава историята на гр. Плевен.

 

Учениците с интерес и възхищение разгледаха експозициите в Регионалния исторически музей, показващи удивителни находки от праисторическо време до наши дни, които нагледно им разкриха живота в Плевенския край от Античността до днес!

 

 

Една от любимите им дейности е изработването на постери, карти и схеми, тъй като по този начин се пренасят в загадъчния свят на историята.

 

По проекта „Твоят час“ учениците получиха енциклопедията „Опознай България“, чрез която обогатяват знанията си не само за родния край, но и за своята Родина.


Обичам родния език

 

Група „ Обичам родния език” по проект „ Твоят час” през 2017-2018 учебна година с учениците от IV клас в ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Плевен

 

Работата с групата има за цел да развие потенциала и мотивацията на учениците за учене, да се преодолеят обучителните им затруднения и успешно да се реализира образователната им интеграция.

 

В група „Обичам родния език” са включени ученици от IV клас, които имат затруднения в обучението по български език. При някои от тях причина е двуезичната семейна среда. Под ръководството на Ана Демостенова- учител в начален етап, учениците овладяват знания от граматически характер. Устно или писмено, прилагат знанията си за видовете изречения по цел на общуване и по строеж, за частите на речта и техните граматически категории, за строежа на думата. Особено полезни за правилната писмена реч са слуховите диктовки. В много упражнения е застъпена игровата форма и различни речеви ситуации.

 

 

Занятията по Проекта се отличават с по- висока степен на емоционалност и разнообразие на използвани пособия и материали. Така например при възприемане на литературна творба, децата разглеждат снимков материал за автора и подреждат книги с негови творби. Използват се елементи от други изкуства- музика, театър с кукли. С творчески усет  драматизират  „Приказка за рибаря и рибката” по Ал. С. Пушкин. С голямо желание и старание правят илюстрации към произведения-„Малкият беломорец”-А. Каралийчев, „Бременските градски музиканти”- Братя Грим и др.

 

Включени са и няколко самостоятелни работи. Чрез тях, периодично ръководителят проверява нивото на овладяване на знания от учениците в групата. Освен това се развива и умението на децата за самостоятелност, самоконтрол и концентрация на вниманието.

 

 

Една от целите на работата по проект „Твоят час” е по- активно въвличане на родителската общност в учебно- възпитателния процес. С оглед на това се провеждат занятия за групова и индивидуална среща на родителите с ръководителя на групата. Родителите имат възможност да се информират за характера на работата по проекта, за постиженията на децата им. Самите те участват, като помагат  на децата в намиране на  материали по темите -вземат книги от библиотека, набавят снимков материал, извличат информация от интернет.

 

В занятията по Проект „Твоят час”се създава атмосфера за спокойна работа, но същевременно и за провокиране на интерес, желание за изява, изобретателност и състезателен елемент при изпълнение на поставените учебни задачи.


Забавна математика

 

Учениците от групата „Забавна математика“ по проект „Твоят час“ са готови да оборят всеки, който смята, че математиката не може да бъде забавна.

 

Участниците в групата с нетърпение очакват занятията по проекта, когато се превръщат в откриватели в необятния свят на Математиката.

 

Заедно със своята госпожа Албена Ангелова под формата на забавни игри, математически ребуси и логически задачи, учениците по забавен и лесно достъпен начин успяват да овладеят пропуснатите знания.


Да бъдем грамотни

 

На 19.04.2017 г. се проведе представително занятие на групата „ Да бъдем грамотни”,  по проект „Твоят час”, с учениците от 4 клас в ОУ „Н. Й. Вапцаров” за 2016/2017 учебна година.

 

Целта на занятията беше учениците, включени в групата, да преодолеят обучителните си затруднения по български език,  за да общуват правилно на езика и да могат да  покрият изискванията на държавния образователен стандарт за 4 клас по учебния предмет. Поставена задача бе  да се  повиши  мотивацията им за учене, да се осъществи мултикултурна и образователна интеграция на децата от двуезична среда и от семейства с нисък социален статус. Важен аспект в извънкласната дейност беше активното участие и на  родителите в този процес. Занятията бяха проведени под ръководството на г-жа Ана Демостенова.

 

Гости на занятието бяха директорът на училището – г-жа Симеонова, учители, родители и ученици от други класове.

 

В първата част на занятието ученици  последователно  прочетоха откъси от изучени в 4 клас детски художествени творби. Останалите  слушаха, за да познаят произведението, да назоват заглавието и автора му. След всеки текст учителят проведе беседа с учениците, за да припомнят сюжета на творбата, главните герои и характерните им качества. При „ Приказка за рибаря и рибката” и „ Дядо Петко и баба Пена” учениците прочетоха изнесените на дъската поговорки и ги свързаха с поуката от всяка от приказките. Учителят  насочи вниманието на гостите към малката библиотека от книги, които бяха осигурени за ползване по проекта в занятията за разглеждане на художествени творби. В отделен кът  бяха изложени читателските дневници на учениците, в които  са вписали прочетените в обучението книги. Няколко деца нарисуваха илюстрации към четените откъси от приказки.

 

Във втората част учениците прочетоха изнесен на дъската изходен текст. Припомниха видовете изречения по цел на изказване и откриха в текста изречение от всеки вид. Чрез въпроси от учителя намериха и прочетоха на глас авторска реч и пряка реч. Обясниха  граматическото правило за писане на пряката реч. След това учителят припомни как се определят думите като част на речта , кои са граматическите категории на съществително име, прилагателно име, глагол, лично местоимение, числително име. На учениците бе поставена граматическа задача:  да определят като части на речта и да характеризират определени думи от изходния текста. Те работиха самостоятелно, след което бе направена колективна проверка.

 

В занятието беше създадена атмосфера за спокойна работа, но същевременно и за провокиране на интерес, желание за изява и креативност, състезателен елемент у учениците при изпълнение на поставените задачи. Всички участваха активно и показаха, че са усвоили в голяма степен, макар и с различни възможности предвидените знания.

 

 


 

Четем и пишем правилно

 

В ОУ „Никола Йонков Вапцаров” е сформирана група за извънкласна дейност за преодоляване на обучителните трудности „Четем и пишем правилно”. В нея са включени ученици от втори клас, които срешат затруднения в подготовката си по български език и литература.

Целта на проекта е преодоляване на образователни дефицити у учениците и повишаване на мотивацията им за учене.

 На 25.04.2017г. се проведе представително занятие на групата. Гости бяха директора  г-жа Любка Симеонова, Елза Станева- секретар на проекта „ Твоят час” в училището, учители, ученици и техните родители.

 

Занятието беше разделено на две части.

 

Първата част – свързана с езиковото обучение. След кратка всъпителна беседа на учениците бяха поставени граматически задачи. Те работиха колективно и в екип върху определяне частите на речта и видовете изречения по цел на изказване.

 

Втората част от занятието бе насочена към разглеждани в рамките на проекта литературни творби. След кратко описание учениците разпознаваха и назоваваха литературни герои и произведенията от които са. Като истински артисти емоционално и с желание участваха в драматизацията на любима приказка „Дядовата ръкавичка”

 

 


 

Изобразително и приложно изкуство

 

На 19.04.2017 г. се проведе представително занятие на групата по приложно и изобразително изкуство „ Да творим заедно”,  по проект „Твоят час”.

 

Проектът дава възможност за допълнителна работа на учениците, за развиване на творческите способности  и обогатяване познанията свързани с красотата  и хармонията на заобикалящия ни свят и изразяването му чрез изобразителното и приложното изкуство.

 

Учениците проявяват интерес и развиват своите способности и умения в тази насока. Показват усета си към хармония и позитивно възприемане и стимулират заложения в тях творчески потенциал чрез изработените от тях рисунки и предмети на приложното изкуство.

 

 


 

Календар

 

Контакти